فعالیت‌ها

فعاليت‌های علمی :
علم و تحقيق بخش عمده‌ای از زندگی دكتر داريوش صفوت را تشكيل می‌داد. فعاليت‌های علمی او علاوه بر تدريس و تحقيق دانشگاهی، عمدتا در زمينه موسيقی، فلسفه، هنر، عرفان و روانشناسی بود. اين تحقيق و نگرش علمی كه در تمام طول عمر مفيدش ادامه داشت، منشا 008_Dr Safvatو مبدا آثارش گرديد از آثار او مي‌توان به كتب، مقالات و يادداشت‌های راهنمايی و مشاوره در پايان‌نامه‌های دانشگاهی و سخنرانی ها اشاره كرد. از سال ۱۳۷۶ و پس از پنجاه سال و اندی كار اداری و دانشگاهی كه بازنشسته شد، فرصت يافت تا يادداشتها و فيش‌های تهيه شده در اين سالها را بازنگری و مرتب كند، آنگاه به خواهش دوستان بخشی از اين تحقيقات را از آذر ۱۳۸۴تا اسفند ۱۳۸۸ به مدت حدود پنج سال در قالب سمينارهايی ارائه داد. بخش علمی اين سمينارها حدود ۲۶۰ ساعت است كه به صورت فيلم باقی مانده است.
فعاليت‌های هنری :
واقعيت اين است كه تفكيك فعاليت‌های علمی و هنری داريوش صفوت كار دشواری است زيرا نگرش او به هنر، نگرشی علمی و فلسفی بود از اين رو ترجيح داده شد كه بخش اصلی آثار او در بخش علمی دسته بندی شود و در اين بخش به آثار شنيداری  كنسرت‌ها اشاره می‌شود. از سال ۱۳۷۶ و پس از پنجاه سال و اندی كار اداری و دانشگاهی كه بازنشسته شد، فرصت يافت تا يادداشت‌ها و فيش‌های تهيه شده  در اين سالها را بازنگری و مرتب كند، آنگاه به خواهش دوستان بخشی از اين تحقيقات را از آذر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۸ به مدت حدود پنج سال در قالب سمينارهایی ارائه داد. بخش هنری اين سمينارها حدود ۵۰۰ ساعت است كه به صورت فيلم باقی مانده است.