بديهه پردازی عبارت است از ابداع آهنگ‌ در حين اجرا، بدون فكر و نقشه قبلی، و بديهه پرداز، به قول فارابی، نوازنده‌ای است كه بتواند «آهنگ‌هايی را كه از پيش در ذهنش نقش نبسته است فی البداهه بسازد و بنوازد.»