زياد دور از انتظار نيست كه بيش از پنجاه سال تحقيق در حوزه‌ي فلسفه زياد دور از انتظار نيست كه بيش از پنجاه سال تحقيق در حوزه‌ی فلسفه و هنر، به‌خصوص موسيقی، ده‌ها مقاله به همراه داشته باشد. تعدادی از اين مقالات به صورت سخنرانی ارائه شده و تعدادی نيز به صورت مقاله منتشر شده، يا در دست انتشار است. نمونه‌ای از اين مقالات كه در ليست زير مشاهده نمی‌شود، در هشت گفتار فلسفی درباره‌ی موسيقی منتشر شده و تعدادی نيز در دست انتشار است.

 • ترجمه و تأليف ۳ فصل از كتاب «پژوهش‌های شگفت‌انگيز فراروانشناسی در شوروی »
 • تذكار درباره‌ی تهيه و تدوين واژگان موسيقی (تصحيح و برگردانده ۸۸/۵/۱۲)
 • درباره‌ی موسيقی عرفانی (تصحيح و برگردانده ۸۸/۵/۶)
 • نام‌گذاری فارسی اصوات موسيقی (تصحيح و برگردانده ۸۸/۵/۱۲)
 • فلسفه‌ی موسيقی ايران و مسئله‌ی نوآوری در آن (سخنرانی در دانشكده‌ی هنرهای زيبا)
 • نوآوری در موسيقی ملی ايران
 • ۳۲ پرسش و پاسخ درباره‌ی فلسفه‌ی موسيقی ايران (مصاحبه‌ی خانم يگانه مطلبی مربوط به مقاله‌ی شماره ۵)
 • نكته‌ای ناگفته درباره‌ی موسيقی عرفانی ايران (سخنرانی در تالار وحدت)
 • هويت فرهنگی (سخنرانی در دانشگاه علوم پزشكی ايران، جلسه‌ي اول ۷۰/۱/۲۹)
 • گريزی از موسيقی به معنا (سخنرانی در دانشگاه علوم پزشكی ايران، جلسه‌ي دوم ۷۰/۱/۳۰)
 • حقيقت و مجاز در موسيقی (سخنرانی در تالار انديشه)
 • پيدايش و گسترش موسيقی در ايران (سخنرانی در دانشگاه فارابی ۱۳۵۵/۸/۱۶)
 • گوشه‌هايی از تاريخ موسيقی ايران (سخنرانی در انجمن گوته ۱۳۵۴)
 • چگونه بايد موسيقی ايرانی را شنيد؟ (سخنرانی در انجمن گوته)
 • درباره‌ی فلسفه موسيقی (سخنرانی در تالار درويش، مركز حفظ و اشاعه‌ی موسيقی ايرانی)
 • عنصر «حال» در موسيقی (سخنرانی در تالار وحدت)
 • تقسيم‌بندی موسيقی ايرانی قبل از اسلام و در دوران اسلامی (سخنرانی در انجمن فرهنگ ايران باستان)
 • هنر و انديشه
 • مقدمه‌ای بر فلسفه‌ی موسيقی
 • تربيت ذهن در موسيقی
 • موسيقی عرفانی
 • معمای تكرار در موسيقی
 • موسيقی ايرانی، يكی از ويژگي‌های ملی ايران (منتشرشده در كيهان)
 • موسيقی و انسان (سخنرانی در دانشگاه هنر)
 • زيبايی‌شناسی در هنر
 • هندسه‌ی الهی در هنر
 • آكوستيك تالار (ترجمه از رساله‌ی پروفسور اميل لپ)
 • درباره‌ی اندازه‌گيری فواصل موسيقی (ترجمه از رساله‌ی پروفسور تران وان‌كه)
 • تحقيق در فواصل موسيقی ايرانی و روش عملی فواصل اين موسيقی
 • تحقيق درباره‌ی سبك و شيوه در موسيقی ايران
 • عنصر حال از نظر تئوری انفورماسيون (منتشرشده در جشن هنر شيراز)
 • درباره‌ی تئوری انفورماسيون (ترجمه از رساله‌ی پروفسور اميل لپ)
 • نوآوری در موسيقی ايران (سخنرانی در دانشكده هنرهای زيبا)
 • بزرگداشت استاد امير جاهد (منتشرشده در مجله‌ی تماشا ۱۳۵۶/۲/۲۴)
 • جايگاه موسيقی سنتی در زندگی امروز
 • گفتاری درباره‌ی فلسفه‌ی موسيقی ايرانی (سخنرانی در انجمن فلسفه‌ی ايران)

یادداشت‌ها:

 • گوشه‌های موسیقی ایرانی در ردیف قدما
 • دستگاه شور در رديف قدما
 • قاعده‌ی فواصل در موسيقی ايرانی
 • درباره‌ی قواعد جاذبه‌ی نُتها
 • موسيقی‌دانان ايران قبل از اسلام

درسنامه‌ها:

 • آكوستيك موسيقی
 • شناسايی موسيقی ايرانی
 • فلسفه‌ی موسيقی