• ۱۳۷۴/۰۶/۰۱    كتاب «Les Traditions Musicales»؛ با همكاری نِلی كارُن؛ انتشارات Buchet Chastel (پاریس، فرانسه).

  • ۱۳۵۲/۰۷/۰۱     كتاب پژوهشی كوتاه دربارهی استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی (تهران، ایران).

  • ۱۳۶۴/۶/۱      كتاب دوزبانهی: «جنبههای عرفانی موسیقی اصیل ایرانی» Mystical Aspects of Authentic Iranian Music ؛ مركز موسیقی سنتی و عرفانی شرقCenter for Traditional and Spiritual Music of the East (نیویورك، امریكا)

  • ۱۳۶۸/۰۶/۰۱      «رساله در موسیقی»، تألیف و به خط علیبن محمد معمار، مشهور به بنائی، با همكاری تقی بینش، انتشارات مركز نشر دانشگاهی (تهران، ایران)
  • ۱۳۷۰/۰۶/۰۱     تصنیف فصل پایانی كتاب The Art of Persian Music تحت عنوان: A Contemporary Master’s Lesson ، انتشارات مِیج Mage (واشنگتن – امریكا)

  • ۱۳۸۶/۱۱/۱۵      هشت گفتار دربارهی فلسفهی موسیقی، انتشارات كتابسرای نیك (تهران، ایران).

  • ۱۳۸۸/۰۶/۰۱      موسیقی ملی ایران، ترجمه و ویرایش جدیدی از كتاب «Les Traditions Musicales ، با همكاری نِلی كارُن؛ انتشارات كتابسرای نيك (تهران، ايران)
  • …./۰۰/۰۰       هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی از انتشارات كتاب سرای نيك (تهران، ايران)
  • …./۰۰/۰۰       هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی جلد ۲از انتشارات كتاب ‌سرای نيك (تهران، ايران)
  • …./۰۰/۰۰       ۱۲۴ قطعه‌ی برگزيده موسيقي ايران از موسسه‌ی فرهنگی هنری ماهور (تهران، ايران)