دكتر داریوش صفوت بار انتقادهای دوستانش را مبنی بر كمال‌گرا بودن و دقت وسواس‌گونه داشتن تحمل كرده، ولی پایش را حتی اندكی پائین‌تر از سطح كیفی‌ای كه مد نظرش بود، نگذاشته است. او بارها و بارها هنگام صحبت در مورد تاریخ موسیقی معاصر ایران گفته است كه عامل اصلی نزولِ ناگزیرِ كیفیت در هنر موسیقی ایرانی در صد سال اخیر، اختراع رادیو و در پی آن تلویزیون بوده است. چرا كه بعد از تأسیس رادیو بود، كه افزایش كمیت به شكل بیمارگونه به جان هنرمندان افتاد و مانند موریانه‌ای درخت كیفیت و اثر موسیقی ایرانی را خورد.
به این استدلال است كه او در دوران زندگی هنری خود، به دنبال كمیت نبوده و هنوز هم علی‌رغم فشار اطرافیان، مقاومت خستگی‌ناپذیر خود را از دست نداده است. گرچه پشتش از گذشت ایام كمی خمیده، ولی قلمش استوارتر و مضرابش پخته‌تر از قبل است، اگرچه سی سال است كه در پایان نواختن یك قطعه، با تواضعی غیرقابل تصور از اطرافیان می‌پرسد: «چطور بود؟» …
فعالیت‌هایی كه در زیر مشاهده می‌كنید، بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری اوست، كه توسط خودش یا دیگران ثبت شده است. امید است شاهد آثار جدیدی از او باشیم. ناگفته پیداست كه مصاحبه‌ها و مقالات متعددی از ایشان در مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری منتشر و پخش شده است و همچنین مراكز مختلف علمی، فرهنگی و هنری بنا بر مناسبت‌های خاص جهت ایراد سخنرانی از ایشان دعوت به عمل آورده‌اند.

كنسرت‌های آموزشی بخشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی دكتر صفوت به شمار می‌روند، مخصوصاً زمانی كه در اروپا به تحصیل و تحقیق مشغول بوده است. از آنجا كه ذكر رئوس تمام مطالب از حوصله‌ی این مقام خارج و همچنین دسترسی به تمامی آنها (اگر نگوییم ناممكن) دشوار است، لذا تنها به ذكر عناوین مشهور فعالیت‌های ایشان بسنده می‌كنیم.

آثار ایشان

كتب
مقالات
شنیداری